باید های دیجیتال مارکتینگ | بلاگ

باید های دیجیتال مارکتینگ

ساخت وبلاگ

دیجیتال مارکتینگ در مشهد

بايدهاي كسب و كارهر كار و فعاليتي، يك سري بايدها و لازمات مشخصي داراست، به صورت نمونه براي اين كه از دید قانونيبتوانيد در يك خيابان وسيله نقليهاي را برانيد، بايد گواهينامه رانندگي داشته باشيد. براي اين كه در حرفه هاي ورزشي برترين باشيد، بايد تمرين كنيد. براي اين كه زمان بازنشستگي راحتي را سپري كنيد، بايد براي آن از گذشته سرمايه گذاري كنيد. چنانچه انگیزه موفقيت در كسب و كار میباشد، طرز چندان مختلف نخواهد بود. در اين رخ بايدهاي مخصوصي موجود است كه بايد پيادهسازي شوند و براي رسيدن به موفقيت در كسب و كار به كار گرفته شوند.0تعداد زيادي از اين بايدها در كسب و كار موجود است. ولی اين نوشته‌ی‌علمی دربرگیرنده تعدادي از مهمترين بايدها ميشود كه براي آغاز، اجرا و توسعه يك كسب و كار با فایده لازم میباشد.
1- كارهايي را انجام بدهيد كه از آنان لذت ميبريد.آن چيزي كه از كسب و كارتان تحت عنوان رضايتمندي، بهرههاي اقتصادي، ثبات و خرسندي بدستميآوريد نتيجه عواملي میباشد كه در كسب و كار خویش به كار گرفتهايد. بنابراين در حالتی‌که از كاري كه ميكنيد لذت نمي بريد با اطمينان ميتوان اظهار کرد كه اين مورد در موفقيت كسب و كار فعلي و يا در عدم موفقيتهاي بعدي تأثير خواهد گذاشت. در واقع چنانچه از كاري كه ميكنيد لذت نبريد فرصتهايتان به موفقيت تبديل نخواهد شد.

2- با جديت كارهاي خویش را انجام دهيد.نميتوانيد انتظار داشته باشيد كه در كسب و كار خویش چیره و مؤثر باشيد مگر اينكه حقیقتاً به كار خویش و كالاها و خدماتي كه ارائه ميدهيد اعتقاد و باور داشته باشيد. تعداد زيادي از كارآفرينان بوده اند كه كسب و كار خویش را جدي نگرفتند و به راحتي از مسير اصلي خویش گم راه شدند، انگيزهي خویش را از دست دادند و حتي ديگر براي نجات آن زحمت زيادي نكشيدند، آن‌ها همچنين به اشخاص منفينگر كه آنان‌را جدي نميگرفتند- صرفا به اين خیال و خاطر كه در يك ساختمان اداري، دکان و يا كارخانه كار نميكردند- راز تعظيم فرود ميآوردند. البته نبايد تا اين اندازه شك داشت، كساني كه روي رمز صاحبان كسب و كار خانگي مثل باران ميبارند، خودشان ميدانند كه تعداد افرادي كه در منزل كار ميكنند و درآمدهاي خوبي به دست ميآورند به‌سرعت پرورش كرده میباشد.

3- براي هر چيزي برنامه ريزي كنيد.داشتن برنامه ريزي براي هر جنبه اي از كسب و كار فقط تحت عنوان يك بايد شناخته نميشود، بلكه ميتواند عادتي باشد كه هر مالک كسب و كاري بايد آن را رویش دهد، به كار گيرد و مراقبت كند. برنامه ريزي يك فرمان بسيار مهم در كسب و كار میباشد، به اين خیال و خاطر كه شخص را ملزم به بررسي موقعيتها، تحقيق، تحليل اطلاعات و نتيجه گيري مبنی بر آن‌ها ميكند. برنامه ريزي كاربرد دومي هم دارااست و آن اين میباشد كه هدفها و روش ي رسيدن به آنان را روي كاغذ مي آورد. بنابراين، ميتوان از برنامه ريزي هم تحت عنوان نقشهاي براي رسيدن از نقطه Aبه Zو هم تحت عنوان معياري براي اندازه گيري ميزان موفقيت در هر كدام از برنامه هاي فردي و يا بخشي از برنامه كلي به کارگیری كرد.

4- عاقلانه مديريت مالي كنيد.نيروي حياتي هر كسب و كاري جريان اقتصادي آن میباشد. براي خريد كالاها، پرداختهاي خدماتي، توسعه و عرضه ي كسب و كار، تعمير و جايگزيني ابزار و تجهيزات و دستمزد بايد اقتدار مالي داشته باشيد. پس تمام صاحبان كسب و كار بايد مديران مالي فكوري باشند تا مطمئن شوند كه پول جريان خواهد داشت و چهره حسابها پرداخت خواهند شد. دو تعريف در مديريت مالي موجود هست :درآمد : پولي كه در عوض كالاها و خدماتي كه ارائه ميدهيد، از کد خدا برگشت دريافت مي كنيد.هزینه های : پولي كه براي كالاها، دستمزدها و در واقع براي بقاي كسب و كار خرج مي كنيد.
5- براي فروش خواهش كنيد.يك كارآفرين بايد هميشه به خیال داشته باشد كه بازاريابي و تبليغات، صرف حیث از اينكه چقدر ماهرانه، پرخرج و يا هدفمند باشند، كاملاً بي بها می باشند، مگر اينكه يك كار معمولی صورت پذیرد. (براي فروش خواهش كنيد، بخواهيد كه از شما بخرند.) اين به اين معني نيست كه يك فروشنده ي پهناور باشيد، تبليغات خيلي زيادي داشته باشيد و يا داراي ارتباط ها اجتماعي بالايي باشيد، تمامي اين مهارتها بي قیمت خواهند بود، مگر اينكه از مردم بخواهيد كه از شما خريد كنند.

6- به خیال و خاطر داشته باشيد کلیه چيز براي مشتري میباشد.كسب و كار به قصد تولید ها و يا خدماتي كه ميفروشيد نيست. كسب و كار به قصد هزينه هايي كه براي كالاها و سرویس ها مي پردازيد نيست. كسب و كار به قصد رقابت و چگونگي بردن آن نيست. بلكه، كسب و كار به قصد مشتري و کد خدا بازگشت میباشد. مشتريها كساني می‌باشند كه تصميم ميگيرند كه كسب و كار شما پيشرفت بكند و يا ورشكست شود. هر كاري كه در كسب و كار خویش انجام ميدهيد، از قبيل سياستها، گارانتي ها، حقوقها، ساعتها كاري، عرضه ها، سفرهاي تبليغاتي و اینترنت سايت بايد با دقت و تمركز بر روي مشتري صورت بپذیرد و براي اين كار لازم میباشد كه آنان را خيلي خوب بشناسيد.

7- بي حد و اندازه خویش را تبليغ كنيد.يكي از مهمترين تخيلات دربارهي موقعيتهاي شخصي و يا كاري اين میباشد كه سرنوشت كسب و كار،توانايي هاي شخصي، تولید ها و خدماتتان كشف خواهد شد و انبوهي از مردم كه خواستار خريدتولیدها شما میباشند به سمتتان هجوم مي آوردند. ولي چه‌گونه ممكن میباشد اين واقعه بيفتد درحالي كه هيچ كسي شما و محصولاتتان را نميشناسد و نميداند چرا بايد از شما خريد كند؟تبليغ شخصي يكي از مهمترين و سودمندترين ابزارهاي بازاريابي میباشد كه اكثر صاحبان كسب و كار به صورت بديهي در اختيارشان میباشد، البته متأسفانه خيلي كم به آن دقت مي كنند.

8- يك تصوير مثبت از كسب و كارتان بسازيد.زمانه كوتاهي در اختيار شما است تا بتوانيد تصوير مثبت و به ياد ماندني در ذهن مردم بسازيد. صاحبان كسب و كار بايد از لاك خودشان بيرون بيايند و تلاشهاي آگاهانهاي را انجام دهند تا براي هميشه بتوانند تصوير يك كسب و كار حرفهاي را در ذهنها نقش كنند. اكثر صاحبان كسب و كار مزيتهاي شركتها، فروشگاههاي امروزی، نمايشگاهها و دیده اندازهاي جالبي را كه مشتريها را جذب ميكند ندارند. در ازای آن‌ها بايد به ابتكار، خلاقيت و جزئي نگري خویش اتكا كنند تا بتوانند يك تصوير حرفهاي براي كسب و كار خویش باقي بگذارند.
راه‌اندازی استارتاپ9- مشتريهاي خویش را بشناسيد.يكي از مهمترين ويژگي ها و مرزهاي رقابتي كه كارآفرينان خانگي در كنار رقيبان بزرگتر دارا‌هستند اين میباشد كه شخص ميتواند شخصاً به درخواستها رسيدگي كند، (مي توانيد آن را بازگشت به تكنولوژي پيشرفته بناميد) ، ولي مشتريها از شنيدن اين كه داده ها آن ها در كامپيوتر میباشد و بايد بازيابي شود و يا اينكه به آن‌ها گفته ميشود كه يك عدد دوازده رقمي را شماره گيري كنند تا در نهايت به دپارتمان متبوع دست يابند، خسته ميشوند. به همين خیال و خاطر آن ها مراجعه تلفني را نمي پذيرند.از طرف ديگر صاحبان كسب و كار ميتوانند به تلفن ها پاسخ دهند تا مشتريها را بشناسند، بهدرخواستهاي آن ها رسيدگي كنند و دقت آن ها را جلب كنند. يافته هاي تحقيقاتي نشان ميدهد كه بيشتر درآمدها ( 80درصد آن ها) از مشتري هاي دیرین و هميشگي به دست مي آيد تا مشتريهاي جديد. بنابراين در كنار تلاشي كه براي جذب مشتري هاي جديد انجام مي دهيد، بيشتر اعتنا خویش را معطوف به مشتري هاي دائمي خویش كنيد و آن‌ها را شگفت زده سازيد تا در دراز مقطع پول بيشتري بدست آوريد. در دنياي امروزی امروزي اعتنا به مشتري قابل تقدير و به یاد ماندنی میباشد.

10- زمينه ي كاري خویش را با تكنولوژي هم سطح كنيد.از اين كه بيش از اندازه در دنیا تكنولوژي گير بيفتيد اجتناب كنيد، از طرفي لازم میباشد بدانيد كه چه طور مي قدرت با آن به بهره رسيد. يكي از جنبه هاي معجزه آميز اينترنت اين میباشد كه یک سری تاجر كه در يك زيرزمين كار ميكنند مي توانند وبسايت بهتري نسبت به كمپاني 50ميليون دلاري داشته باشند و هيچ كسي تفاوت اين دو را درك نميكند. تا زماني كه تكنولوژي براي رفع نيازها مطلوب میباشد، نبايد آن را ناديده گرفت. بهترين تكنولوژي آن میباشد كه به کارگیری از آن به شما كمك كند خیر اين كه ديگران را پایین تأثير قرار دهد.

11- گروهي سکو يك تشكيل دهيد.هيچ كس به تنهايي نمي تواند يك كسب و كار چیره ايجاد كند. اين كار احتياج به گروهي داراست كه اعضاي آن همچون خودتان نسبت به كاري كه انجام مي دهند و در نتيجه موفقيت آن دارای تعهد باشند. تیم ميتواند از اعضاي خانواده، دوستان خوب، تهيه كننده ها، اتحاديه هاي مربوطه، كارفرماها، خرده پيمانكارها، شركتهاي صنعتي و يا از عموم باشد. اما مهمترين اعضاي تیم مشتريها میباشند. هر كسي از اعضاي تیم و يا کلیه ي آن ها ممكن میباشد نظري دربارهي نحوهي انجام فعاليتها داشته باشند و به اين ترتيب در آينده ي كسب و كار سهيم شوند.

12- سعي كنيد تحت عنوان يك کارشناس شناخته شويد.زماني كه نميتوانيد مشكلي را حل كنيد، آيا از دید ديگران به کارگیری مي كنيد و يا از شخص ماهري در آن زمينه كمك ميخواهيد؟ بدیهی میباشد كه در‌پی داده ها دقيق و كمكهاي اثربخش مي گرديد و از متخصصين ميخواهيد كه در حل مشكل ياري تان كنند. زماني كه مخزن آب گرم رخنه‌ گردیده باشد با لوله كش تماس مي گيريد، زماني كه ميخواهيد منزل بفروشيد با معاملات ملكي تماس ميگيريد و زماني كه دندان درد داريد به دندانپزشك مراجعه ميكنيد. طبيعتاً هر چقدر در كار خویش کارشناس و شناخته گردیده باشيد، مردم بيشتري به شما برگشت ميكنند تا از تخصصتان سود ببرند و به اين ترتيب فروش بيشتري خواهيد داشت. در واقع، تبديل شدن تحت عنوان کارشناس روشي براي اكتشاف كسب و كار جديد میباشد، صرفا در سمت معكوس. در اين فیس به جاي اين كه پیرو مشتريهاي جديد بگرديد، آن‌ها خویش به خیال تخصصي كه داريد به سمت تان خواهند آمد.

13- مزيتهاي رقابتي ايجاد كنيد.هر كسب و كاري بايد برنامه ي فروش مخصوص به فردي داشته باشد. بدور از ذهن نيست كه اين سؤال اساسي پرسيده شود كه »چرا مردم به جاي تعیین رقيبانتان بايد به سمت كسب و كار شما بيايند و از محصول ها و سرویس ها شما به کار گیری كنند؟« يا به عبارت ديگر چه عواملي باعث برتري كسب و كار شما نسبت به ساير رقيبان میباشد؟ سرویس ها بهتر، گارانتي طولاني خیس، گروه ي كاري بهتر، ساعت‌ها كار طولاني خیس، شرايط پرداخت انعطاف پذيرتر، قيمت كمتر، ارائه سرویس ها بهتر براي مشتري، بهتر بودن شرايط بازپس گيري و يا تعويض كالاها و يا مجموعهاي از اين ويژگي ها؟!

14- روي خودتان سرمايه گذاري كنيد.كارآفرينان برتر كتابها، خبرنامه ها، گزارشها، ژورنال ها، خبرنامه ها، وبسايت ها و نشريه هاي اقتصادي را مي خوانند؛ زیرا مي دانند كه اين منابع علم و مهارت اقتصادي آن‌ها‌را افزايش ميدهد. آن‌ها در مجموعه هاي اقتصادي عضو مي شوند و با اعضاي ديگر تیم رابطه برقرار ميكنند و از سر و رازهاي موفقيت آن‌ها به کار گیری ميكنند تا بتوانند هدف ها خویش را تعريف كنند. آن ها در سمينارهاي اقتصادي و زمان هاي آموزشي شركت مي كنند، حتي در حالتی‌که خودشان در آن قضیه مجرب باشند. زیرا مي دانند كه یادگرفتن فرآيندي میباشد كه روز آپ تو دیت پيشرفت مي كند. به صورت خلاصه كارآفرينان غالب هيچ وقت خودشان را از بهترين هاي كسب و كار و مهمترين و مؤثرترين ابزارهاي تبليغاتي محروم نمي كنند و هميشه از آن‌ها منفعت مي گيرند.

15- در دسترس باشيد.ما در دورهاي زندگي ميكنيم كه انتظار داريم كه غذاهاي ما تنها در یک سری دقيقه فراهم شوند، يا لباسهاي ما زود خشك شوند، يا بتوانيم از خودپردازها پول بگيريم و يا اين كه پيتزاي ما در پهنا 30دقيقه به دستمان رسد. پس مي توانيد مراحل پيشرفت را ببينيد، بنابراين بايد آنرا تا حد ممكن براي مردم فارغ از دردسر عرضه كرد. بايد با خبر باشيد كه اشخاص كمي خيلي دشوار كار خواهند كرد، يا از راز روش آن‌ها كنار برويد و دقت خویش را به اشخاص ديگر جامعه معطوف كنيد و يا از اينكه آنان پولي را كه به زحمت بدست آورده اند به شما مي دهند اندوهگین باشيد. كاري كنيد تا براي مردم راحت باشد كه از شما خريد كنند، اين به اين معني میباشد كه در دسترس مردم باشيد و از كالاها و خدماتي كه ارائه مي دهيد مطلع باشيد. بايد بتوانيد براي مردم چيزي را كه ميخواهند، در زماني كه ميخواهند مهیا كنيد.

مقالات و اخبار تخصصی سئو...
ما را در سایت مقالات و اخبار تخصصی سئو دنبال می کنید

نویسنده : مهشید بازدید : 3 تاريخ : شنبه 9 آذر 1398 ساعت: 18:02